TÜRKİYE YEM SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜMADDE 1 – KURUCULARI
Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde her cins karma hayvan yemi üreten işletmeler (Fabrika ve İmalathaneler) mensuplarından aşağıda ad ve soyadları, meslekleri, ikametgahları ve uyrukları yazılı şahıslar bu ana tüzükte yazılı hükümler çerçevesinde YEM SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ’ni kurmuşlardır.
Kurucuları,

Adı Soyad Firma
1 M.Yavuz Akdevelioğlu Topkapı Vit. Fab.
2 Rıza Secieker Balıkesir Yem San
3 Ekrem Erkmen Bursa Vit. San.
4 M.Hilmi Ilbiz Konya Özderya Yem
5 Feridun Taşman Bolu Vit.San.
6 Vural Görener Banvit Yem. San.
7 Orhan Abalıoğlu Denizli Yem San.


MADDE 2 - ADI ve MERKEZİ
Derneğin Adı “TÜRKİYE YEM SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ”dir.
Derneğin Merkezi Ankara’dır.   

MADDE 3 – AMAÇ KONULARI

A – AMAÇ
Hayvanların beslenmesinde kullanılan her çeşit karma yem üreten kuruluşlara ve mensuplarına mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek, üretimin kamu yararına uygun ve verimli bir tarzda gelişmesine yardımcı olmak, kuruluşların özel ve tüzel kişilere karşı hakkını savunmak ve mensupları arasında yakın bir dayanışma sağlamaktır.

B – ÇALIŞMA KONULARI
Dernek amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen konularda çalışmalarda bulunur.
a) Fabrika ve işletmelerin başlıca sorunları ve ihtiyaçlarını tespit etmek. Bunların çözümü ve savunulması için resmi daire, kuruluş, müessese ve diğer kuruluşlar nezdinde tam yetkili bir organ olarak faaliyette bulunmak.
b) Derneğe üye fabrika ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve ara malların tahsisini ve dağıtımını yapan kamu ve özel kuruluşlar nezdinde üyelerin hak ve menfaatlerini korumak.
c) Fabrika ve işletmelerin müşterek ihtiyaç ve malzemelerini temin, tevzi ve standartlaşması için gerekli şekil ve formülleri aramak ve uygulamak.
d) Fabrika veya işletmeler tarafından üretilen veya hariçten ithal edilecek her çeşit karma hayvan yemleri, yem hammaddeleri ve katkı maddelerinin ilgili mevzuata uygunluğunun takibine yardımcı olmak.
e) Yemler ile ilgili mevzuata karma yem üreticilerinin ve ilgili diğer kuruluşların uyumunun sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
f) Karma yemler, yem hammaddeleri ve katkı maddeleri üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak. Bu konuda faaliyet gösteren üniversite, yüksekokul ve diğer müessese ve kuruluşların çalışmalarını teşvik etmek, gerektiğinde bu kuruluşların çalışmalarından faydalanmak.
g) Mesleki konularda bilirkişi olarak gerekli yardımları yapmak ve yaptırmak.
h) Dernek üyelerini aydınlatmak amacı ile gerekli görülen istişare, toplantı, kurs, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak ve yayınlar yapmak.
i) Yeni kurulacak yem fabrikalarının yerlerinin, kapasitelerinin ve teknolojilerinin saptanmasına yardımcı olmak, üyelere, fabrika ve işletmelere ayrıca ilgili makamlara bu konuda tavsiyede bulunmak.
j) Yem fiyatlarını takip ederek, dengeli bir seyir izlemesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.
k) Üyelerin kaliteli yem üretmelerine yardımcı olmak ve teşvik etmek.
l) Dernek bünyesinde bir Meslek Disiplin Kurulu kurmak, gerektiğinde üyelerin durumlarını yıl içerisinde yayınlamak.
m) Üyelerin ihtiyacı olan her çeşit yem hammadde ve katkı maddelerinin yurt içinden üretmek üzere müşterek tesisler kurmak veya bu amaçla kurulmuş tesislere iştirak etmek.
n) Karma yemler, yem hammaddeleri ve katkı maddeleri üzerinde analiz ve araştırmalar yapacak laboratuarlar kurmak, bu konularda fabrika ve işletmelere yardımcı olmak.
o) Hayvan yetiştiricilerinin uygun fiyat ve kalite karma yem teminine yardımcı olmak üzere gerekli tedbirleri almak.
p) Üye fabrika ve işletme temsilcileri istedikleri takdirde aralarında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hakem rolünü yüklenmek.
r) Yem Sektörü ile ilgili her türlü incelemeleri yapmak, istatistikleri hazırlamak, bunları üyelerine ve ilgililere ulaştırmak.
s) Yem Sektörünün sorunlarının çözülmesi için gerektiğinde dış ülkelere eleman göndermek, diğer ülkelerin yem sanayii ile ilgili Dernek veya Birliklerine üye olmak ve onlarla işbirliği yapmak.
t) Dernek için taşınır ve taşınmaz almak, inşa etmek, satmak ve tevhid etmek.
u) Üyelerine iç ve dış kaynaklardan finansman sağlamak için gerekli koordinatörlüğü yapmak, gerektiğinde üyelerin ortak menfaatleri için sahip olduğu taşınmazlığı ipotek terhin etmek.

MADDE 4 – ÜYE OLMAK ÜYELİKTEN ÇIKMAK VE ÇIKARILMAK
a) Derneğe, Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu gereğince Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yemler konusunda kayıt veya onay alan karma yem fabrikası sahibi gerçek ve tüzel kişiler üye olabilirler. Üyelikte esas, kayıtlı veya onaylı yem fabrikasıdır. 1’den fazla yem fabrikasına sahip tüzel kişiler, her bir kayıtlı veya onaylı yem fabrikası için ayrı üye olmak zorundadır. Kayıtlı veya onaylı bir fabrikada fason olarak karma yem üreten gerçek ve tüzel kişiler de Derneğe üye olabilirler.
Dernekte; üye tüzel kişiyi, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi temsil eder ve oy kullanır. Bu kişinin Başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, Tüzel kişiliği temsil ve oy kullanacak kişiyi tüzel kişilik yeniden belirler. Her fabrika temsil görevini yalnız bir kişiye verebilir.
b) Derneğe üye olabilmek için; Ana Tüzük hükümlerini kabul ve Derneğin gayesini benimsediğini ve bu gayeye uygun faaliyet göstereceğini, üyelik için kanuni şartlara haiz bulunduğunu belirten, yazılı olarak bir müracaatın yapılması, yetki belgesini bu yazıya eklemesi şarttır. Müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde durum, karara bağlanarak sonuç yazıyla ilgiliye bildirilir.
c) Üyelikten çıkmak serbesttir. Üyelikten çıkmak için Yönetim Kuruluna yazılı müracaat yapılır. Böyle bir müracaatta, Yönetim Kurulunun kararı ile üyelik sıfatı ile temsilcinin Dernekteki görevi sona erdirilir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca kayıt veya onayı iptal edilen gerçek ve tüzel kişiliğin üyeliği ile temsilcisinin Dernekteki görevi Yönetim Kurulu kararı ile otomatikman sona erdirilir.
d) Dernek menfaatlerine açıktan açığa aykırı hareket edenler ve Ana Tüzüğün üzerlerine yüklediği mükellefiyetlere mazeretsiz olarak uymayanlar, aralıksız 3 yıl aidat ödemeyenler Meslek Disiplin Kurulu Tavsiyesi doğrultusunda, Yönetim Kurulu’nca üyelikten çıkartılır. Üyenin Genel Kurula itiraz hakkı vardır.

MADDE 5 – ÜYELİK HAKLARI
Derneğin üyeleri ve mensup bulundukları fabrika ve işletmeler eşit haklara sahiptir.

MADDE 6 – ÜYELERİN GÖREVLERİ
Derneğin görevlerinin icrasında üyeler ve mensup oldukları işletmeler ve fabrikalar bütün kuvvetleri ile Derneği desteklemek ve müşterek menfaatlerin temininde her hususta yardımcı olmak mecburiyetindedirler. Üyeler ve mensup oldukları fabrika veya işletmeler Derneğin Ana Tüzüğüne riayetle mükellef olup kanuna ve Ana Tüzüğüne göre Derneğin vereceği kararlara harfiyen uymaya ve bu kararları yerine getirmeye mecburdurlar. Fabrika veya İşletmeler, Dernekçe istenecek her türlü bilgi, belge ve numuneleri Derneğe vermekle yükümlüdürler.

MADDE 7 – ONURSAL ÜYELER
Derneğin gayelerine hizmet etmiş kimseler, Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyeliğe seçilebilirler. Onursal üyeler aidat ödemez ve Genel Kurulda oy kullanamazlar.

MADDE 8 – GELİRLERİ
a) Her yıl için Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık aidat.
b) Her yıl için Genel Kurul tarafından belirlenen giriş aidatı
c) Derneğin hizmetleri ve yayınları karşılığı yapılacak tahsilat,
d) Üyelerin, gerçek tüzel kişilerin ve Devletin yapacağı bağış ve yardımlar,
e) Sair çeşitli gelirler ve yardımlardan ibarettir.

MADDE 9 – ORGANLARI
Derneğin organları şunlardır:
A) GENEL KURUL
B) YÖNETİM KURULU
C) DENETİM KURULU
D) MESLEK DİSİPLİN KURULU

MADDE 10 – GENEL KURUL
Genel Kurul Dernek Üyelerinden teşekkül eder. Onursal üyeler oylamaya katılmamak şartıyla Genel Kurul toplantılarına iştirak edebilirler. Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul 2 yılda bir Nisan ayı içerisinde Yönetim Kurulu kararı ve daveti üzerine yapılır. Yönetim Kurulu bu toplantıların gününü, saatini, gündemini ve yerini en az 15 gün evvelinden Derneğin bütün üyelerine web sitesi üzerinden, yazı ile veya diğer iletişim araçları ile bildirerek katılıma davet eder.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu’nun veya Denetim Kurulu’nun gösterecekleri lüzum üzerine veya Dernek Üyeleri’nin beşte birinin Yönetim Kuruluna müracaatı üzerine yapılır. Haber verme Olağan Genel Kurul Toplantılarındaki gibi uygulanır.
 
MADDE 11 – GENEL KURULUN NİSABI, MÜZAKERE USULÜ
Genel Kurul Toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi açar. Genel Kurula iştirak eden üyeler arasından bir Başkan, bir Başkan Vekili, iki katip üye seçilerek Başkanlık Divanı teşkil olunur. Genel Kurul üyelerinin yarıdan bir fazlası hazır bulunmadıkça toplanamaz. Bu suretle çoğunluk elde edilmediği takdirde toplantı en az 1 hafta sonraya bırakılır. Yönetim Kurulu 10. maddedeki esaslara göre üyeleri toplantıya çağırır ve Organ seçimleri gizli oyla yapılır. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Müzakerelerde mevcudun çoğunluğu ile karar verilir. Toplantı zabıtları ve kararlar Başkanlık Divanınca imzalanır. Alınan kararlar üyelere duyurulur.

MADDE 12 – GENEL KURULUN GÖREVLERİ
a) Derneğin çalışmalarına, bütçe hesaplarına dair Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını incelemek ve Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası hakkında karar vermek.
b) Yönetim, Denetim ve Meslek Disiplin Kurulu üyeleri ile yedeklerini seçmek.
c) Yönetim Kuruluna faaliyetleri hususunda direktifler vermek.
d) Sorumluluk halleri görülen Yönetim Kurulu’na veya Denetim Kurulu’na işten el çektirmek ve icap ederse haklarında kanuni takibata geçilmesi için karar vermek.
e) Asli ve onursal üyelerin ihracı hakkında karar vermek, (dördüncü maddenin (c) bendinin son fıkrası hükmü mahfuzdur.)
f) Genel Kurula katılan üye sayısının onda birinin teklifi ile Derneğin gayeleri içine giren herhangi bir hususun müzakeresini gündeme almak.
 
MADDE 13 – YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu, Genel Kurulca üye olan gerçek ve tüzel kişi temsilcilerinden seçilen 15 Asil ve 15 Yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun hizmet süresi iki yıldır.
Üyelikten ayrılan gerçek ve tüzel kişilerin temsilcisi Derneğin Yönetim, Denetim ve Meslek Disiplin Kurullarında ise bu görevi sona erer. Yerine sırası ile yedekler otomatikman Yönetim Kurulunca göreve çağrılır.

MADDE 14 – GENEL KURUL TOPLANTISI VE ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Genel Kurul sonuç bildirimi ile Yönetim, Denetim, Meslek Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeliklerine seçilenlerle ilgili hüviyet, meslek ve adresleri yazı ile mahallin en büyük Mülki Amirine bildirilir.

MADDE 15 – YÖNETİM KURULUNDA İŞ BÖLÜMÜ
Yönetim Kurulu; kendi aralarında bir Başkan, bir Başkan Vekili ve bir muhasip üye seçer ve ayrıca üç kişilik bir Yürütme Komitesi teşkil eder. Yönetim Kurulu ekseriyetle toplanır. Yönetim Kurulu normal olarak ayda bir defa toplanır. Gündemdeki mevzular hakkında gerekli kararları alır. Başkanın veya Yönetim Kurulu Üyelerinin talebi üzerine Yönetim Kurulu her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu adına Derneği Başkan temsil eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili ona vekalet eder. Yürütme Komitesinin yetki ve görevleri çalışma şekli Yönetim Kurulunca tespit olunur.

MADDE 16 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
a) Genel Kurul kararlarına ve Ana Tüzüğüne göre Derneğin gaye ve maksadının tahakkuku için faaliyette bulunmak, Derneği üçüncü şahıslara, Resmi makamlara, Mahkemelere ve üyelerine karşı temsil etmek.
b) Başkan tarafından hazırlanıp üyelere bildirilmiş bulunan veya Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçü tarafından teklif edilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak.
c) Her takvim yılı sonunda Derneğin bütün varlıkları ile alacak ve borçlarının envanterlerini çıkarmak. Bu envantere dayanan bilançoyu ve gelir gider hesapları ile yıllık çalışma raporunu ve yeni yıla ait bütçe tasarısını hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak.
d) Kanunlara ve Ana Tüzüğe göre tutulması gerekli defterleri tutmak veya kendi nezareti altında Derneğin görevlilerine tutturmak.
e) Olağanüstü Genel Kurul toplantısına karar vermek, toplantı gündemini hazırlamak.
f) Mevzuatın verdiği imkan ve yetki çerçevesi içinde gayri menkul iktisap etmek, tasarruf etmek ve gerektiğinde satmak.
g) Üçüncü maddede öngörülen tesislerin kurulmalarını temin, faaliyet tarzlarını idare ve murakebelerini yönetmelikler ile tespit etmek.
h) Derneğin muamelatını yürütmek üzere tayin edilecek Genel Sekreterin ve Genel Sekretere bağlı teşkilatın faaliyet tarzını, idaresini ve murakebesini yönetmelikleri ile tespit etmek.
i) Genel Kurulca kabul edilen bütçeye ve ihtiyaca göre personel tayin etmek.
j) Yönetim Kurulu üyeleri fahri olarak çalışırlar. Ücret almazlar.

MADDE 17 – DENETİM KURULU
Genel Kurul, iki sene müddetle üç asil ve üç yedek üyeden oluşan Denetim Kurulunu seçer. Denetim Kurulu Üyeleri, Derneğin hesaplarını ve muamelelerini ayrı ayrı veya birlikte teftiş ve murakebe ederler. Vardıkları neticeyi Yönetim Kuruluna ayrı ayrı veya birlikte bildirebilirler. Bu denetleme altı ayı geçmeyecek şekilde yapılır. Yıllık faaliyet devresi sonunda geçmiş devrenin hesapları hakkında Genel Kurula rapor verirler. Denetim Kurulu Üyeleri oy hakkında malik olmamak şartı ile Yönetim Kurulu Toplantılarına katılabilirler. Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Üyelerinin görevlerine müdahale edemez. Denetim Kurulu Üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, Yönetim yerleri müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Dernek idaresinde yolsuzluk olduğu kanaatine varan Denetim Kurulu Üyelerinin her biri Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya davet edebilirler. Denetim Kurulu Üyeleri fahri olarak çalışırlar. Ücret almazlar.

MADDE 18 – MESLEK DİSİPLİN KURULU
a) Genel Kurulda üyeler arasından seçilen üç kişiden teşekkül eder.
b) Meslek Disiplin Kuruluna Yönetim Kurulu tarafından sevk edilen konuları ve üyelerin durumlarını inceleyerek, haklarında karar vermek ve görüş bildirmek.
c) Meslek Disiplin Kurulunun çalışma şekli ve yetkileri hazırlanacak Disiplin Yönetmeliğinde belirtilir.
d) Meslek Disiplin Kurulu Üyeleri fahri olarak çalışırlar. Ücret almazlar.

MADDE 19 – GENEL SEKRETERLİK
Genel Sekreter Yönetim Kurulunca kendisine verilen görevleri Ana Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütür. Derneğin büro ve diğer memurları Genel Sekretere bağlı olarak çalışır. Genel Sekreter bir çalışma planı yaparak Yönetim Kurulunun onayından geçirir.

MADDE 20 – HESAPLAR VE DEFTERLER
Derneğin hesap yılı takvim yılıdır. Yönetim Kurulu aşağıdaki defterleri görevlilere tutturur.
a) Üye kayıt defteri
b) Karar defteri
c) Evrak kayıt defteri
d) Alındı belgesi kayıt defteri
e) Yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri
f) Demirbaş defteri

MADDE 21 – ANA TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
Ana Tüzük Genel Kurul’a katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile değiştirilir.

MADDE 22 – DERNEĞİN FESHİ
Yönetim Kurulu veya Dernek Üyelerinin beşte birinin mucip sebepleri havi yazılı teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Derneğin feshine karar verilebilir. Olağanüstü olarak yapılan toplantıya ait karar Dernekler Kanununun ilgili maddesine göre alınır. Fesih kararı verildiği takdirde Derneğin kurduğu teşekküller de infisah eder. Gerek Dernek ve gerekse Derneğe ait teşekküllere ait paralar menkul ve gayrimenkul kıymetler hak ve alacaklar tasfiye muamelesi sonunda bir ilim müessesesine intikal eder. Bu ilim müessesesi Genel Kurulca tayin edilir. Fesih kararı ile birlikte tasfiye muamelelerini yapmak, hesapları kapatmak ve fesih anında Derneğin safi mevcudunu tespit etmek için bir tasfiye heyeti kurulur. Tasfiye heyeti son Yönetim Kuruludur. Tasfiye heyeti, tasfiye muamelelerini yaptıktan sonra kalan Dernek mevcutlarını, nakdi ve gayri nakdi kıymetlerini Genel Kurul kararında gösterilen yerlere devreder. Devre ait evrakı düzenler bunlarla birlikte fesih heyetini, dört günde mahallin en büyük Mülki Amirine bildirir.

MADDE 23 – ULUSLARARASI FAALİYET
Dernek faaliyet konuları ile ilgili yurtdışında kurulmuş uluslararası ve bölgesel Dernek veya kuruluşlara üye olabilir. Üye olma veya üyelikten ayrılma Dernek Yönetim Kurulu’nun kararı ile yapılır.

MADDE 24 – İKTİSADİ İŞLETME
Dernek; İktisadi İşletme kurabilir. İktisadi İşletmenin kurulmasına Genel Kurul karar verir. İktisadi İşletmenin denetimi Denetleme Kurulunca Dernek denetlenmesi kuralları çerçevesinde yapılır. Yıl sonu bilançosu ve gelir-gider hesapları 2 yılda bir yapılan Genel Kurul ibrasına sunulur.
İktisadi İşletmenin yönetimi ve İktisadi İşletme esasları, Dernek Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslar çerçevesinde tespit edilir.
İktisadi İşletme; Genel Kurulca alınacak kararlar doğrultusunda Dernek üyelerine ve diğer kuruluşlara danışmanlık hizmetleri verir ve bunun karşılığında ücret alır.

MADDE 25 – PLATFORM VE FEDERASYONLAR
Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş olan veya kurulacak, Platformlara ve Genel Kurul Kararı ile Federasyonlara üye olabilir.

MADDE 26 – TEMSİLCİLİK VE ŞUBE
Dernek Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik, Genel Kurul kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir.
Merkez Genel Kurulu’nca şubenin açılacağı yerde Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülkü amirine Şube Kuruluş Bildirimini ve gerekli belgeleri vererek, mevzuata uygun olarak dernek şubesinin açılışını gerçekleştirir.
A- ŞUBE GENEL KURULU VE GÖREVLERİ
1.Şube Genel Kurulu Şube Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur ve şubenin en yetkili karar organıdır.
2.Şube Genel Kurulu olağan toplantılarını 2 yılda bir Ocak ayı içinde olmak üzere Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce yapmak zorundadır.
3.Beş asil ve beş yedek üyeden oluşan Şube Yönetim Kurulu ile üç asil ve üç yedek üyeden oluşan denetim kurulunu seçer.
4.Dernek şubesinin gelir ve giderlerini inceler ve gerektiğinde denetlemesini yapar.
5.Şube genel kurulunun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi, toplantı ve karar yeter sayısı ile genel kurul çalışmaları tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.
6.Derneklere ilişkin mevzuat ve tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesine karar vermektir.
7.Mevzuatta Şube Genel Kurulu’nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

B- ŞUBE YÖNETİM KURULU VE GÖREVLERİ
1.Şube Genel Kurulu’nca gizli oyla seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Bu üyelere iki yıllık süre için seçilirler. Fahri olarak çalışırlar, ücret almazlar.
2.Genel Kurul’u takip eden otuz gün içerisinde, Yönetim Kurulu’na seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak, sonuçları mahallin en büyük mülkü amirliği ve derneğin genel merkezine bildirir.
3.Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır. Kararı gerektiren konularda alınan kararların, Karar Defteri’ne yazılarak birlikte imzalanmasını sağlar. Şube Genel Kurulu’na sunulacak taslak bütçeyi hazırlar.
4.Dernek şubeleri, genel merkez ile koordineli ve uyumlu olarak çalışır.
5.Mevzuatta Yönetim Kurulu’nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

C- ŞUBE DENETİM KURULU VE GÖREVLERİ
1.Şube Genel Kurulu’nca gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Fahri olarak çalışırlar, ücret almazlar. Bir sonraki Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.
2.Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.
3.Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetim Kurulu üyeleri oy hakkında malik olmamak şartı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.
4.Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
5.Mevzuatta Denetim Kurulu’nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

D- ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ
Şubeler dernek Genel Kurulu’nda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurullarında her yirmi üye adına seçilecek bir delege de seçimlik delege olarak temsilen Genel Kurul’a katılma hakkına sahiptir.        

MADDE 27 – DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından 6 ayı geçmeyecek şekilde Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 

MADDE 28 – DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.