ÇALIŞMA KONULARIMIZ • Birliğimiz bugün için halen geçerli olan amacı; “Yurt hayvanlarının beslenmesinde kullanılan her çeşit karma yem üreten kuruluşlara ve mensuplarına mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek, üretimin kamu yararına uygun ve verimli bir tarzda gelişmesine yardımcı olmak, kuruluşların özel ve tüzel kişilere karşı hakkını savunmak ve mensupları arasında yakın bir dayanışma sağlamaktır”
 • Birliğimiz amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen konularda çalışmalarda bulunur.

 • Fabrika ve işletmelerin başlıca sorunları ve ihtiyaçlarını tespit etmek. Bunların çözümü ve savunulması için resmi daire, kuruluş, müessese ve diğer kuruluşlar nezdinde tam yetkili bir organ olarak faaliyette bulunmak.

 • Birliğe üye fabrika ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve ara malların tahsisini ve dağıtımını yapan kamu ve özel kuruluşlar nezdinde üyelerin hak ve menfaatlerini korumak.

 • Fabrika ve işletmelerin müşterek ihtiyaç ve malzemelerini temin, tevzi ve standartlaşması için gerekli şekil ve formülleri aramak ve uygulamak.

 • Fabrika veya işletmeler tarafından üretilen veya hariçten ithal edilen her çeşit karma hayvan yemleri, yem hammaddeleri ve katkı maddelerinin resmi normlara uygunluğunu takip etmek.

 • Yem normlarının günün koşullarına uygunluğunu takip etmek, gerektiğinde değiştirilmesi için ilgililer nezdinde teşebbüse geçerek yeni normların hazırlanıp uygulamaya konulmasını sağlamak.

 • Karma yemler, yem hammaddeleri ve katkı maddeleri üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak. Bu konuda faaliyet gösteren üniversite, yüksek okul ve diğer müessese ve kuruluşların çalışmalarını teşvik etmek, gerektiğinde bu kuruluşların çalışmalarından faydalanmak.

 • Mesleki konularda bilirkişi olarak gerekli yardımları yapmak ve yaptırmak.

 • Birlik üyelerini aydınlatmak amacı ile gerekli görülen istişare, toplantı, kurs, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak ve yayınlar yapmak.

 • Yeni kurulacak yem fabrikalarının yerlerini, kapasitelerini ve teknolojilerini Yem Tescil ve Kontrol İşleri Daire Başkanlığı ile müştereken saptamak, üyelere fabrika ve işletmelere ayrıca ilgili makamlara bu konuda tavsiyede bulunmak.

 • Yem fabrikalarını takip etmek, Bakanlıkla müştereken gerektiğinde bölgevi veya tüm Türkiye’ye şamil tek yem fiyatlarının uygulanmasını sağlamak. Gerekli görüldüğü durumda yem fiyatlarını saptamak.

 • Üyelerin ürettiği malları kontrol ederek otokontrolü sağlamak ve üyelerin imal ettikleri yemler için kalite belgesi vermek.

 • Birlik bünyesinde bir meslek haysiyet divanı kurmak, üyelerin durumlarını yıl içerisinde yayınlamak.

 • Üyelerin ihtiyacı olan her çeşit yem hammadde ve katkı maddelerinin yurt içinde üretmek üzere müşterek tesisler kurmak veya bu amaçla kurulmuş tesislere iştirak etmek.

 • Karma yemler, yem hammaddeleri ve katkı maddeleri üzerinde analiz ve araştırmalar yapacak laboratuarlar kurmak, bu konularda fabrika ve işletmelere yardımcı olmak.

 • Hayvan yetiştiricilerinin uygun fiyat ve kalite karma yem teminine yardımcı olmak üzere gerekli tedbirleri almak.

 • Üye fabrika ve işletme temsilcileri istedikleri takdirde aralarında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hakem rolünü yüklenmek.

 • Yem sektörü ile ilgili her türlü incelemeleri yapmak, istatistikleri hazırlamak, bunları üyelerine ve ilgililere ulaştırmak.

 • Yem sektörünün sorunlarının çözülmesi için gerektiğinde dış ülkelere eleman göndermek, diğer ülkelerin yem sanayii ile ilgili Dernek veya Birliklerine üye olmak ve onlarla işbirliği yapmak.

 • Birlik için taşınır ve taşınmaz almak, inşa etmek, satmak ve tevhid etmek.

 • Üyelerine iç ve dış kaynaklardan finansman sağlamak için gerekli koordinatörlüğü yapmak, gerektiğinde üyelerin ortak menfaatleri için sahip olduğu taşınmazlığı ipotek terhin etmek